การประชุมระดมสมองครั้งที่ 2 : โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างประเทศ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550 สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หน้าที่ 1 | 2