การประชุมระดมสมองครั้งที่ 1

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550 สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)